Skip to content IBETHUISZORG
Home Introductie Dagbestedeing Ons hulpaanbod Missie en Visie Contact


Smiley face

IBE THUISZORG


Missie en Visie

7

Onze Misie

Ibethuisorg is opgericht vanuit een maatschappelijk oogpunt. Wij laten ons inspireren door de wensen en hulpvragen van onze cliënten. Met onze ervaring in de ketenzorg hanteren wij een integrale aanpak,

waardoor breed en domein overstijgend kunnen kijken en oog hebben voor veel problemen waar de cliënt tegenaan loopt. Vanzelfsprekend staat de hulpvraag van elke cliënt bij ons centraal. Onze hulpverlening is laagdrempelig ,vindt plaats in de vertrouwde leefomgeving en richt zicht op het vergroten van de zelfregie en zelfredzaamheid van onze cliënten. Het voornaamste doel daarbij is dat de kracht van de cliënt wordt geactiveerd, zodat deze zowel individueel als in de maatschappij zo goed mogelijk kan functioneren. De beste route naar zelfregie is het reduceren van de problemen en het versterken van de zelfredzaamheid. Met onze brede deskundigheid kunnen wij problemen vroegtijdig signaleren en passende, preventieve ondersteuning bieden aan onze cliënten en hun naasten .

Onze Visie

Wij zien het als onze taak de problematiek van de multiculturele doelgroep, die vaak veel te laat in zicht komt, vroegtijdig te signaleren. Door onze maatschappelijke betrokkenheid kunnen wij anticiperen op zowel kwetsbare jeugdigen (die relatief meer ontvankelijk zijn voor criminaliteit en radicalisering), als ouderen en zorgmijders, die in een sociaal isolement raken. Onze hulpverlening kenmerkt zich door professionaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid zodat wij op tijd kunnen interveniëren waar hulp nodig is.

Ons doel is het stimuleren van onze cliënten om zelf de regie te voeren. Daartoe kijken onze hulpverleners samen met de cliënten naar de hulpbronnen in hun directe sociale netwerk. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers te betrekken bij het individuele proces van onze cliënten. Ook fungeren wij als schakel tussen andere betrokken hulpverleners en instanties. Vanuit onze expertise in de multiculturele zorg en flexibele werkwijze kunnen wij maatwerk bieden aan onze cliënten.


Nieuwsbrief

null

Forest

Wat Kost Het

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage. De gemeente bepaalt hoe hoog deze eigen bijdrage wordt. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner en eventuele huisgenoten. U wordt hier via de gemeente verder over geïnformeerd. Bij de gemeente kunt u al aangeven dat u deze zorg van Ibe zorg wilt ontvangen.


Maar u kunt hulp bij het huishouden ook particulier inhuren. Indien u particuliere hulp van Ibe zorg ontvangt, betaalt u deze zorg zelf. De kosten hiervoor worden van te voren met u besproken en zijn door Ibe Zorg vastgesteld.


Gementee ❌❌❌

Voor een overzicht van de gemeenten waar Ibe Zorg hulp bij het huishouden verleent, verwijzen wij u naar het overzicht van ons werkgebied.

Brochure

Wilt u alle informatie over de mogelijkheden van hulp bij het huishouden nog eens nalezen? Hieronder kunt u de voorlichtings
brochure 'Hulp bij het Huishouden' downloaden.

Download Brochure

Contact

Heeft u al Hulp bij het Huishouden van Ibe zorg en wenst u contact? Dan kunt u bellen met uw Gezicht in de Wijk, waar u een telefoonnummer van heeft ontvangen.

Home
Forest

Onze Zorgvisie

Ibethuiszorg hanteert een meerjarenbeleid dat voor een periode van vier jaar wordt vastgelegd. Wij gebruikt onze missie en visie als referentie om de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige vragen te beantwoorden. Deze antwoorden gebruiken wij om richting te geven aan onze strategische keuzes. In ons meerjarenbeleid zijn de volgende aspecten van belang:
• Het uitbreiden van deskundigheid, professionaliteit, betrokkenheid, flexibiliteit en motivatie van onze medewerkers. Vakinhoudelijke bijscholing is het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van ons behandelaanbod;


 • De hulpvraag, wensen en doelen van de cliënten, en de daarmee samenhangende cliënttevredenheid staan centraal

 • Vraag gestuurde zorgverlening, wat betekent dat de zorg effectief, efficiënt en cliëntgericht is

 • Veilige zorgverlening, voor zowel hulpverleners als cliënten
 • Voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en wettelijke eisen
 • Voldoende middelen en personeel beschikbaar hebben om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen;
 • Voortdurende verbetering van de doeltreffendheid van het Kwaliteits management systeem (PDCA).
 • Matching: wij zorgen voor een goede match tussen
  jou en de hulpverlener, rekening
  houdend met jouw wensen rond taal,
  sekse en culturele achtergrond.
 • Outreachend werken:
  Wij zijn toegankelijk en verlenen
  vooral hulp bij jou thuis.
 • Deskundigheid: onze hulpverleners
  hebben hoge mate van betrokkenheid en
  compassie voor jou en de situatie
  waarin je zit. Zij hebben
  de kennis en vaardigheden
  om jou hulp op maat te leveren,
  door de culturele achtergrond en
  belevingswereld integraal onderdeel
  te laten zijn van de hulpverlening.

 • Methoden en hulpmiddelen: wij zetten instrumenten
  in die passen bij onze cultuursensitieve werkwijze,
  zoals ‘genogrammen’ en de ‘beschermjassen’ methode.
 • Organisatie: Wij werken met een divers team.
  We zijn in alle aspecten herkenbaar voor een etnisch
  diverse doelgroep en stemmen onze werkwijze
  goed af met onze ketenpartners.


De behoefte aan “zorg op maat” neemt toe. Dit vraagt zorgvuldige aanpak. Ons strategisch perspectief is gestoeld op drie pijlers: Mens, Groen en Preventief. De Mens staat in dit kader voor het sociale aspect van onze zorg; Groen staat hierin voor het ecologische aspect van onze zorg
en Preventief geeft in dit kader het pedagogische aspect van onze zorg weer. Wij dragen kwalitativiteit als missie uit.+
Neem Contact Met Ons Op

Locatie

Hoogoord 62, 1102CC Amsterdam Nederland

06-109-555-38, 068-701-3876

Info@ibethuiszorg.nl

KVK-nummmer: 71367586